Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en/of overeenkomst aangegaan door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website https://chocolatessentiel.be/ en https://chocolatessentiel.com/.

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Chocolat Essentiel BV, 3000 Leuven (België), Schapenstraat 118, ondernemingsnummer 0740.598.562, hierna 'CE' en de klant.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en alle facturen die CE aan de opdrachtgever richt, alsook op alle overeenkomsten tussen CE en de opdrachtgever. De voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst met de opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zullen schriftelijk dienen te worden overeengekomen.

1.3. Deze voorwaarden prevaleren boven die van de opdrachtgever of enige derde, ook indien CE het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.

1.4. De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard, louter door het feit van het doen van een aankoop, het plaatsen van een bestelling of het sluiten van een overeenkomst met CE via de webshop en dit volgens de modaliteiten van artikel 7 van de onderhavige algemene voorwaarden.

1.5. Indien één of meer clausules van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden worden geacht, brengt dit niet de nietigheid van de overige voorwaarden met zich mee. Partijen zullen het nietige beding vervangen door een geldig beding dat overeenstemt met de oorspronkelijke bedoelingen van partijen of deze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2: Prijs

2.1. Alle prijzen worden vermeld in euro (BTW niet inbegrepen). Alle prijzen zijn exclusief andere kosten (b.v. transport, verpakking, verzendingskosten), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Elke verhoging van het BTW-tarief en/of andere kosten tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering ervan, zijn ten laste van de klant.

2.2. CE behoudt zich het recht voor om eventuele typefouten in haar offertes te corrigeren. CE is gerechtigd haar prijzen eenzijdig te wijzigen indien die prijsaanpassingen het gevolg zijn van omstandigheden buiten haar wil, zoals bijvoorbeeld wijzigingen inzake BTW, belastingen en douane, kosten van levering, aankoop, materialen enz. Deze opsomming van omstandigheden is louter exemplarisch en geenszins beperkend.

Artikel 3: Bestelling

De overeenkomst tussen CE en de opdrachtgever komt rechtsgeldig tot stand op het moment van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen ervan naar CE wanneer de opdrachtgever klikt op de hyperlink "akkoord voor deze bestelling en betaling".

Artikel 4: Betaling

4.1. Betaling geschiedt steeds elektronisch via krediet- of debetkaart of via Paypal. Elke bestelling is onmiddellijk opeisbaar op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
De betalingsprovider voor de webshop van CE is Mollie, gevestigd aan de Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland en met ondernemingsnummer NL815839091B01.

Artikel 5: Levering

5.1. De gekochte producten worden verzonden en afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, met inachtneming van een maximum termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de betaling. De hieraan verbonden leverings- en transportkosten zijn voor rekening van de klant.

5.2. De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting gegeven en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst. De klant verklaart er uitdrukkelijk mee bekend te zijn dat de aangekochte producten later kunnen geleverd worden indien de buitentemperatuur hoger is dan 25°C.

5.3. De door CE verkochte producten zijn verse levensmiddelen. CE doet haar uiterste best om een correcte en veilige levering te verzekeren, rekening houdend met de versheid van haar producten, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het transport. Bovendien is de klant verplicht de ontvangen producten onmiddellijk op een koele plaats te zetten teneinde de kwaliteit van de producten te garanderen. Vanaf het moment van ontvangst door de klant dient de chocolade te worden bewaard bij een temperatuur tussen 15°C en 18°C en beschermd te worden tegen direct zonlicht en vocht. CE raadt niet aan de chocolade in de koelkast te bewaren of in te vriezen.

5.4. CE levert de producten door middel van gekoelde verzending vanaf een buitentemperatuur hoger dan 25°C om de kwaliteit van haar producten zoveel mogelijk te waarborgen. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou worden aangetast, dient de opdrachtgever daarvan onmiddellijk bij de levering bewijs te leveren. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

5.5. Reclames van de afnemer ter zake van zichtbare gebreken aan het product of de levering dienen derhalve door de afnemer terstond en uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk aan CE te worden gemeld. Onzichtbare gebreken dienen binnen vijf (5) kalenderdagen na ontdekking per aangetekend schrijven te worden gemeld.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

Uitsluitend en alleen CE is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten. Op geen enkel moment worden de intellectuele eigendomsrechten van CE overgedragen aan de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Volgens artikel VI.53, 5° van het Wetboek van Economisch Recht bestaat er geen herroepingsrecht voor verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Aangezien de producten met folie verzegeld zijn, is elke aankoop dus definitief en kan deze niet door de klant herroepen worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

CE is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens haar opzet, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
In ieder geval zal het bedrag van de eventuele schadevergoeding beperkt zijn tot het voor de betwiste opdracht gefactureerde bedrag, met dien verstande dat dit bedrag in geen geval hoger zal zijn dan het door de verzekeraar van CE uit te keren bedrag. CE verplicht zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden alles in het werk te stellen.

Artikel 9: Overmacht

CE kan niet aansprakelijk worden gesteld in situaties van overmacht (zoals oorlog, staking, uitsluiting, stroomstoring, diefstal, brand, logistieke problemen voor derden, epidemie of pandemie, beperkingen of maatregelen opgelegd door overheden etc.) die tot gevolg kunnen hebben dat CE niet (tijdig) aan haar verplichtingen kan voldoen. De verplichtingen van CE worden opgeschort voor de duur van de betreffende situatie.

Artikel 10: Uitdrukkelijke aanvaarding

Het plaatsen van een bestelling bij CE is slechts mogelijk indien de afnemer uitdrukkelijk instemt met de inhoud en toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de gesloten koopovereenkomst. Daartoe dient de opdrachtgever, alvorens de bestelling af te ronden, het hokje naast de vermelding "Akkoord met de algemene voorwaarden" aan te vinken.

Artikel 11: Gegevensbescherming

11.1. CE houdt zich zoveel mogelijk aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

11.2. De opdrachtgever bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die hij aan CE doorgeeft, worden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bijgevolg zal de opdrachtgever CE vrijwaren indien zij enige aanspraak ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de opdrachtgever zijn doorgegeven aan, verzameld en/of verwerkt door CE.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Alle rechtsverhoudingen tussen CE en de opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door en dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met het Belgisch recht.

12.2. Voor alle geschillen tussen partijen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.